ข้อกําหนดของ powertechnology.co.th

Terms & Conditions

ข้อบังคับ ข้อตกลง และเงื่อนไข

โปรดให้ความสนใจ ประกาศนี้มีผลทางกฎหมายที่เราใช้กับคุณ !
ข้อตกลงนี้ใช้บังคับระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์ เทคโนโลยี ซัพพอร์ต โซลูชั่น (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”)
กับผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”)
โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้


คำนิยาม

support” และ “ซัพพอร์ต โซลูชั่น” ต่อไปนี้จะใช้เรียกแทน (พวกเรา)
หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์ เทคโนโลยี ซัพพอร์ต โซลูชั่น ผู้ให้บริการ www.support.in.th และ www.powertechnology.co.th หรือบริการอื่นใดอันจะเกิดในอนาคต ซึ่งรวมถึงพนักงาน ตัวแทนและผู้ให้บริการร่วม


คำแถลงบริษัท

support” พวกเรา “มุ่งมั่นพัฒนาเว็บไซต์” สินค้าและบริการอื่นๆ อยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลและเนื้อหาต่างๆที่ลูกค้าของเราได้รับนั้น เป็นข้อมูลที่ล่าสุดและถูกต้องที่สุด เพาเวอร์ เทคโนโลยี ซัพพอร์ต โซลูชั่น ผู้ให้บริการ www.support.in.th พวกเราสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนา เพื่อให้คุณได้รับ การบริการที่ดี สินค้าที่ดีและมีคุณภาพและราคาคุ้มค่ากับที่คุณจ่ายให้เรา


การจัดส่งสินค้า

ระยะเวลาเตรียมการจัดส่งสินค้า” ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก “
1-3 วันทำการ นับจากการสั่งซื้อสำเร็จ (ระยะเวลาดังกล่าว ไม่นับรวม วันหยุดบริษัทและวันหยุดราชกาล)
*คำสั่งซื้อ ก่อนเวลา 13.30น. จะได้รับการจัดส่งภายในวันเดียวกันหรือวันทำการถัดไป
**คำสั่งซื้อหลัง 13.30น. จะได้รับการบรรจุและจัดในวันทำการถัดไป
***กรณีสั่งซื้อ หลังเวลา 13.30 ในวันศุกร์,เสาร์,อาทิตย์ สินค้าจะได้รับการจัดส่งในวันทำการ (วันจันทร์)
"อนึ่งบริษัท สงวนสิทธิ์ จัดส่งล่าช้าได้ อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย และบริษัทจะทำหนังสือชี้แจงไปยังผู้ใช้บริการให้ทราบถึงสาเหตุแห่งความล่าช้าดังกล่าว"


เงื่อนไขการให้บริการ Web Hosting

1. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งต้องไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1.1 เป็นแหล่งกระจายหรือเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์ Spyware และ Trojan horse หรือเป็นแหล่งที่ใช้ ในการเจาะหรือโจมตีระบบอื่นๆ
1.2 เป็นแหล่งที่ใช้ในการทำ Phishing เพื่อแอบขโมยข้อมูลของผู้อื่น
1.3 ให้บริการ ดาวน์โหลด, ฝากไฟล์, ฝากรูปภาพ, แลกเปลี่ยนไฟล์, MP3, software, vdo, voice, clips music online, ISO, EXE, CD , DVD , Nero
ที่ถูกต้องตามกฏหมายและผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลอื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วย
1.4 ให้บริการในลักษณะที่เป็น Peer to Peer BitTorrent
1.5 ให้บริการเว็บไซต์ที่นำเสนอสิ่งผิดกฎหมาย, การพนัน, ผิดศีลธรรม หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในที่นี้รวมถึงสื่อลามกอนาจาร การทำให้ผู้อื่นเสียหาย
รวมถึงการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ลักษณะ นี้ด้วย
1.6 ให้บริการ Camfrog สำหรับเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร รวมถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่างๆ
1.7 เป็นแหล่งเผยแพร่รูปภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการตัดต่อหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่จะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง
ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย
1.8 เป็นแหล่งที่ใช้ในการทำ Commercial Mass E-mailing หรือ “Spamming” ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ
หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก
และการส่ง ข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น
1.9 ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมายทุกประเภทรวมไปถึงนามสกุลไฟล์ อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วย การใช้อุปกรณ์ โปรแกรม
หรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ และการ ละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
1.10 เป็นแหล่งทำกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือทำให้เกิด ความวุ่นวายต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ
1.11 ให้บริการจัดจำหน่าย สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์, ละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือละเมิดสิทธิทางปัญญาทุกชนิด
1.12 ไม่รองรับเว็บไซต์ที่ทำการแจกหรือให้บริการ Free Hosting, Free Image Hosting, Free File Hosting, Free Blog ที่ทำให้ประสิทธิภาพของ Server ลดลง
1.13 เว็บไซต์ที่นำทรัพยากรของผู้ให้บริการ ไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนโดยทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น E-mail, Web Space , Database , download, proxy ,
โดยจะอนุญาตให้เฉพาะกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้นๆ โดยการตีความในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ เท่านั้น
1.14 เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ
หากทางบริษัทตรวจพบ หรือเกิดการร้องเรียน หรือรายงานใดๆ จากผู้เสียหาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกสัญญาและปิดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนเงิน
2. บริษัทมีสิทธิ์ระงับการให้บริการชั่วคราวได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้
2.1 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตายหรือผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคลเลิกกิจการ หรือผู้ใช้บริการถูกศาลมีคำสั่งยึดหรือ อายัดทรัพย์หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
2.2 เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่บริษัท
2.3 ผู้ใช้บริการใช้เอกสารหรือข้อมูลปลอมในการขอใช้บริการ
2.4 ผู้ใช้บริการใช้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม หรือใช้บริการขัดกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ ทั้งนี้ไม่ว่า บริษัทจะได้แจ้งเตือนแล้วหรือไม่
2.5 ผู้ใช้บริการใช้บริการเกินวงเงินค่าบริการที่กำหนด โดยบริษัทได้แจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแล้วว่า ผู้ใช้บริการใกล้เต็มวงเงินตามที่ได้กำหนด
2.6 ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกว่าวันครบกำหนดชำระหนี้ที่ระบุในใบแจ้งหนี้ สองคราวติดต่อกัน
2.7 บริษัทพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้นำบริการไปใช้เพื่อแสวงหารายได้ โดยมีเจตนาไม่ชำระค่าธรรมเนียมและ ค่าบริการ
2.8 บริษัทมีเหตุที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการ
2.9 การใช้สคริป หรือการกระทำการใด ๆ โดยที่มีการใช้งาน CPU , I/O Harddisk หรือ Memory สูงจนทำให้ระบบโดยรวมมีปัญหา ทางเราต้องขอระงับการใช้งานทันที เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อลูกค้าท่านอื่นๆ

เงื่อนไขการให้บริการ VPS

1. บริษัทมีหน้าที่เตรียม VPS ให้พร้อมใช้งาน เพื่อส่งมอบให้ผู้ใช้บริการในครั้งแรกที่เปิดใช้บริการเท่านั้น หลังจากส่งมอบ

ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้บริหาร จัดการ และดูแล VPS ด้วย ตนเอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะตอบคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ VPS เท่านั้น

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการและตรวจสอบการใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการรับส่งข้อมูล (Data Transfer)

มากผิดปกติ ซึ่งส่งผลกระทบในทางเสียหายกับ ผู้ใช้บริการรายอื่นๆ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

จากบริษัทและผู้ใช้บริการยังคงต้องรับผิดชอบในค่าใช้บริการต่างๆ ที่เกิดจากข้อตกลงนี้

3. ผู้ใช้บริการสามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่บริษัททำการ reboot และ on/off อุปกรณ์ของตนได้ โดยผู้ใช้บริการต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบ พร้อมทั้งระบุหมายเลข IP และรายละเอียดของการร้องขอให้ชัดเจน บริษัทไม่สามารถทำการ reboot หรือ on/off ได้ 
4. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์และทรัพยากรที่มีอยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์อาทิเช่น การใช้งาน CPU อย่างเกินขอบเขต หรือการใช้งานโปรแกรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อการทำงานของระบบและการกระทำอื่นๆ
5. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ บริษัท ลง Management Application เพื่อใช้ในการจัดการ และดูแลสถานภาพของเครื่อง Server
6. ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ที่บริษัทจัดให้ทุกซอฟแวร์ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท และบริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำซอฟแวร์เหล่านั้นไปจำหน่ายต่อ หรือนำไปให้ผู้อื่น ใช้ไม่ว่าซอฟแวร์นั้นจะได้รับการดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม
7. บริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่รับบริหาร จัดการ และดูแลซอฟแวร์ที่ผู้ใช้บริการนำมาติดตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้และบริษัทไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่ซอฟแวร์ที่ ผู้ใช้บริการติดตั้งเพิ่มเติมนั้น ส่งผลทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำงานไม่ปกติ หรือไม่สามารถทำงานได้
8. ผู้ใช้บริการจะต้องดูแลรักษา Privileged Account เช่น Root หรือ Administrator เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการต้องบริหาร จัดการ และดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ด้วยตัวเอง บริษัทจะ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เกิดปัญหาใดๆ
9. บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้บริการ ดังนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท


กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อบังคับและข้อตกลงใด ๆ ที่สรุปรวมในข้อกำหนดเหล่านี้ จะต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของประเทศไทย
ทั้งสองฝ่ายได้รับทราบในข้อกำหนดตามสัญญา และการคลิกยินยอมดำเนินการตามข้อตกลงนี้
หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและข้อบังคับอื่นใด ที่บังคับใช้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
กรณีเกิดข้อพิพาท การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุดและมีผลบังคับใช้ในทางกฎหมาย


ปรับปรุงข้อบังคับและข้อตกลงครั้งสุดท้าย : 12 เมษายน 2564
(หากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้โปรดติดต่อเรา)
         

      

Attn: ฝ่ายกฎหมาย เพาเวอร์ เทคโนโลยี ซัพพอร์ต โซลูชั่น
AddressNo.61 Moo.4 Phutthasakorn Road Suan Luang Krathum Baen Samut Sakhon 74110,Thailand
E-mail: support@support.in.th
PhoneNumber021075034
เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดําเนินการโดย:: POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITED
ทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ดําเนินการโดย:: Digital Millennium Copyright Services ltd
คําชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนดของ DMCA:: DMCA Takedown


แก้ไขข้อกำหนดล่าสุดเมื่อ 25/02/2564 18:36:31
CSN#224086  

To Top